Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Tricja Styling opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en/of leveren van diensten en/of goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tricja Styling en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk. is afgeweken.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes , in welke vorm dan ook, van Tricja Styling zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

2. De offertes zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn.

3. Er kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. Tricja Styling kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Tricja Styling en de Opdrachtgever komt tot stand door een mondeling of schriftelijk akkoord.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tricja Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrek of aanwezig zijn.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien hierdoor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd, zal Tricja Styling daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tricja Styling op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Tricja Styling tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, inclusief besteedde uren en gemaakte kosten voor materialen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Opdrachtgever gaat akkoord dat alle materialen, aangeschaft door Tricja Styling in het kader van de opdracht, voor rekening van de Opdrachtgever komt.

Artikel 5. Honorarium

1. Indien Tricja Styling met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Tricja Styling niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van gebruikte materialen, producten of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2. Indien het niet mogelijk is om een vast bedrag per opdracht in rekening te brengen zal Tricja Styling factureren op basis van de werkelijk bestede uren.

3. Gemaakte reiskosten worden apart vermeld.

4. Bij annulering van een gemaakte afspraak binnen 48 uur kan door Tricja Styling een vergoeding van 50% van het uurhonorarium van de geplande tijd in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

1. Tricja Styling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van ziekte en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden contant bij oplevering, tenzij door Tricja Styling een andere betalingsmogelijkheid met de Opdrachtgever is overeengekomen.

2. Indien met de Opdrachtgever is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van de factuur, zal betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.. Daarnaast komen alle kosten van buitengerechtelijke vordering voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst door Tricja Styling geleverde blijft eigendom van Tricja Styling totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Tricja Styling gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Tricja Styling geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt zonder dat daarvoor een akkoord is gesloten met Tricja Styling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

1. Indien Tricja Styling aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Tricja Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tricja Styling is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en/ of verkeerde materialen.

3. Indien Tricja Styling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tricja Styling beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.. Tricja Styling is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tricja Styling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Tricja Styling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tricja Styling toerekenbaar is.

6. Bij vermissing of schade aan kleding en/ of materialen die eigendom zijn van Tricja Styling, zoals genoemd in artikel 7, veroorzaakt door opdrachtgever en/ of derden van opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever aansprakelijk gesteld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tricja Styling partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Tricja Styling.